ODYSA In-car

In samenwerking met de gemeente Eindhoven, het Samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE), Technolution en Peek Traffic is DTV Consultants in december 2008 het pilot-project ODYSA In-car gestart op een deel van de ring van Eindhoven. ODYSA® zelf is een beproefd systeem waarbij matrixsignaalgevers tussen kruispunten met verkeerslichten een individueel snelheidsadvies geven aan weggebruikers, met een groene golf tot gevolg. De pilot is er op gericht het snelheidsadvies ook via in-car apparatuur te communiceren.

De proef in Eindhoven moet inzicht geven in de mogelijkheden van grootschalige toepassing van communicatie tussen verkeersregelinstallaties en in-car apparatuur. Ook moet duidelijk worden in welke mate sprake is van begrip en draagvlak voor ODYSA In-car. Daarnaast willen de deelnemers aan dit project weten welk effect ODYSA In-car heeft op verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Eindhoven als proeftuin
In het kader van Beter Bereikbaar Zuid-Oost Brabant (BBZOB) programma treft de gemeente Eindhoven in 2009 doorstromingsmaatregelen op een deel van de noordelijke binnenring. Naast een verhoging van de maximum snelheid tot 70 kilometer per uur op de Eisenhowerlaan, worden de verkeersregelinstallaties vervangen door moderne apparatuur en wordt ODYSA® geïnstalleerd op een streng kruispunten.
Tijdens de pilot wordt ODYSA® uitgebreid met communicatie naar het voertuig toe, om zo ervaring op te doen met de voertuiginfrastructuur communicatietechnologie.

Aanpak en fasering
Het projectteam heeft inmiddels een technisch platform geschetst om de veldproef tot stand te brengen. Alle betrokken partijen ontwikkelen en leveren de verschillende systeemonderdelen, die straks als één systeem moeten functioneren. Deze fase wordt eind juni afgerond.

Aansluitend volgt een uitgebreide implementatie en testfase, die in eerste instantie wordt uitgevoerd in een laboratoriumomgeving. Als deze test naar volle tevredenheid is afgerond, wordt op straat verder getest met twee voertuigen met ingebouwde testapparatuur. Als ook deze test goed is afgerond, worden vijftig in-car systemen gebouwd en ter beschikking gesteld aan diverse proefpersonen (veldproef). Het is de bedoeling dat alle apparatuur in november op straat wordt geïnstalleerd en getest. In december kunnen de eerste proefpersonen dan met de in-car systemen gaan rijden. De veldproef is een essentieel onderdeel van het hele project. Hiermee wordt aangetoond of weggebruikers het aanbieden van in-car informatie waarderen en of men er daadwerkelijk iets aan heeft. Via een intensief monitoringsprogramma onderzoeken we hoe proefpersonen ODYSA In-car hebben ervaren. Uiterlijk eind maart 2010 zijn de definitieve proefresultaten beschikbaar.

Weggebruikers positief over ODYSA in-carsysteem
Technisch falen doet afbreuk
Odysa In-car - de opvolger van het matrixsignaalgeversysteem Odysa® - geeft in de auto aan hoe snel je moet rijden om bij het volgende kruispunt groen licht te krijgen. Een pilotproject in Eindhoven toont aan dat dit 'plug and play' snelheidsadvies door de weggebruiker goed wordt gewaardeerd; maar wel op voorwaarde dat het systeem technisch goed werkt. Ook zijn er positieve verkeerskundige- en milieueffecten gemeten. (Verkeerskunde, augustus 2010) lees artikel